Galatians 5 tells us of what things we can expect when the Holy Spirit is in control of our lives. hello kamusta? 4:3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. 3:5 Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu, at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? 2:4 At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Cristo Jesus, upang kami'y ilagay nila sa pagkaalipin: 2:5 Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami, kahit isang oras; upang ang katotohanan ng evangelio ay manatili sa inyo. 6:17 Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. 1:9 Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil. 6:7 am na dito. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. 1 Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of # Eph. 5:1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Galatians 2:20 | Crucified with Christ | Bible Devotion. Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. 4Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama: 5:14 Bear one another’s burdens, and so fulfill # (James 2:8) the law of Christ. 4:28 At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 1:18 Nang makaraan nga ang tatlong taon ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cefas, at natira akong kasama niyang labing-limang araw. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 12Sapagka't hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. What does Galatians 6:10 mean? 2:2 At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa anomang paraan ako'y tatakbo, o tumakbo, ng walang kabuluhan. Galatians 6:7-10; Colossians 1:27: 2014-10-02 THE CROSS IS CENTRAL: Galatians 6:11-18: 2014-08-11 GOD'S WORD IS FOR REBUKING: Galatians 3:1-6: 2014-03-24 THE CURSE OF CRUCIFIXION: Mark 15:25; Galatians 3:11-14: 2013-12-22 PERFECT TIMING 3:24 Ano pa't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. 5:21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios. Tagalog 1905 Galatians 6. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios … 18Nang makaraan nga ang tatlong taon ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cefas, at natira akong kasama niyang labing-limang araw. R- According to Galatians 6:10, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. 1:4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama: 1:5 Na sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. 6:3 Sapagka't kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may kabuluhan bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kaniyang sarili ang dinadaya niya. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 3:25 Datapuwa't ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . hanggang ngayon hindi mo seen ang mga message ko 5:5 Sapagka't tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. 2:11 Nguni't nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya'y nararapat hatulan. 2:16 Bagama't naaalaman na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka't sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 5:25 Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Galatians 6. 2 # Ro 15:1; Jn 13:34 Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ. Huwag nawang mangyari: sapagka't kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Mga Taga-Galacia { f-p } book of the Bible (Biblical) A book of the New Testament of the Bible, the epistle of St Paul to the Galatians. Siya nawa. 1:16 Na ihayag ang kaniyang Anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil; pagkaraka'y hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo: 1:17 Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin: kundi sa Arabia ako naparoon; at muling nagbalik ako sa Damasco. The first is our adoption into God’s family. 10Sapagka't ako baga'y nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Dios? 6:9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. 5:9 Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. 4:24 Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 4:4 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 3:1 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? 3:4 Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? 2:21 Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Cristo ay namatay ng walang kabuluhan. 6:1 - 5 We are to bear one another's burdens. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 Mga Taga-Galacia 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 6Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; Walker Garner. Other examples of this kind of postscript are 1 Corinthians 16:21-24 (The salutation with my own hand – Paul) and Colossians 4:18 (This salutation by my own hand – Paul). It will pay off when the "crops" come, he has assured them. 6 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Galacia . Commentary on Galatians 6:6-11 (Read Galatians 6:6-11) Many excuse themselves from the work of religion, though they may make a show, and profess it. kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. 21Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Siria at Cilicia. 4:6 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 3:15 Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao: Bagama't ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon ma'y pagka pinagtibay, sinoman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan, o makapagdaragdag man. Tim Keller - Boasting in Nothing Except the Cross [Galatians 6] TmvChannel. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. 6. 6:12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. 6:14 Datapuwa't malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao'y ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan. Galatians 6. There are two things going on here. 5:20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. 5:8 Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. 6:18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 1:23 Kundi ang kanila lamang naririnig na pinaguusapan ay, Yaong umuusig sa atin nang una, ngayo'y nangangaral ng pananampalataya na nang ibang panahon ay kaniyang sinisira; 1:24 At kanilang niluluwalhati ang Dios sa akin. 4:2 gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Each one should test their own actions. 5:14 Sapagka't ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang inyong kapuwa na gaya ng inyong sarili. Huwag nawang mangyari. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. 6:15 Sapagka't ang pagtutuli ay walang anoman, kahit man ang di-pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. 3Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 2:13 At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. 3:19 Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. FATHER! A man reaps what he sows. 1:11 Sapagka't aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. ebnjchurch.org R- Selon Galates 6:10, nous devrions, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquer le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 1:00. But he would often personally write a short portion at the end, both to authenticate the letter and to add a personal touch.i. The Expositor's Bible Commentary's entry on Galatians 6:6-10 reads: Three uses of money are mentioned: 1. the support of the teacher in a Christian congregation [first tithe]; 2. the use of money to build up the Spirit rather than to feed the flesh [This is an arbitrary categorization. We provide Filipino to English Translation. 5:6 Sapagka't kay Cristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di-pagtutuli; kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pagibig. Galatians Chapter 6 - Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 2 # Acts 20:35; Rom. Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. English-Tagalog Bible. 2:18 Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. 4:31 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 5:15 Nguni't kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipagingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 3:22 Datapuwa't kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Galacia × Galacia 6 Study the Inner Meaning 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". 2 Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ. Browse Sermons on Galatians 6. kung ako'y magbibigay-lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Cristo. Galatians 6 Contemporary English Version (CEV) Help Each Other. Galatians 6 then flows out of that, to tell us how we relate to one another when we walk “in step with the Holy Spirit” Brothers, if anyone is caught in any transgression “Caught” in this case does not mean an “a-ha, I caught you!” moment. Christian freedom is not an excuse to gratify one's lower nature; rather, it is an opportunity to love one another. Let us not become weary in doing good, for at … 22At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Cristo. 3:21 Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Dios? This obliges to mut... 6:6 - 11 Many excuse themselves from the work of religion, though they may make a show, and profess it. 5:13 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan; huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo. JAM:1:25. mag aasikaso na ako ng mga pagkain ng mga bata, dahil mamaya mag aayos na rin ako para makapasok. 1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. 2:3 Datapuwa't maging si Tito man na kasama ko, bagama't Griego, ay hindi napilit na patuli. 2:17 Nguni't kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing-ganap kay Cristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Cristo baga ay ministro ng kasalanan? 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Do not be deceived: God cannot be mocked. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 6 Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. In truth, all that matters is the cross. 6 Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; looking to thyself, lest thou also be tempted. As we have therefore opportunity Or "ability", so the phrase is sometimes used F26; as occasion requires, objects offer, as there is ability of well doing, and that continues; while the time of life lasts, which is the time for sowing, or doing good works: . 23Kundi ang kanila lamang naririnig na pinaguusapan ay, Yaong umuusig sa atin nang una, ngayo'y nangangaral ng pananampalataya na nang ibang panahon ay kaniyang sinisira; o ako baga'y nagsisikap na magbigay-lugod sa mga tao? 16Na ihayag ang kaniyang Anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil; pagkaraka'y hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo: 3:28 Walang magiging Judio o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka't kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus. 7Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. 4:15 Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Galatians 6:10 New American Standard Bible (NASB) 10 So then, while we have opportunity, let’s do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith. 3:8 At sapagka't ipinakita na ng kasulatan, na aariing-ganap ng Dios ang mga Gentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na nang una ang evangelio kay Abraham, na sinasabi, Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. 4:29 Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. 3 For if a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayo'y nangagpapakasakdal kayo sa laman? But watch yourselves, or you also may be tempted. But watch out, and don’t be tempted yourself. 3:10 Sapagka't ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa: sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan, upang gawin nila. 4:10 Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 15:1; 1 Thess. Plural form of Galatian. 5:23 . 51:33. 6And because you are children, God sent out the Spirit of his Son into your hearts, crying, “Abba, Father!” “And because you are children, God sent out the Spirit of his Son into your hearts“ (v. 6a). 6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. 3 For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. 3:26 Sapagka't kayong lahat ay mga anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Cristo Jesus. 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. This is a great summary of the entire book, as Paul once again refutes the legalistic idea that we can work our way into a relationship with God. 2:1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. 11Sapagka't aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. 4:12 Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. They may impose upon others, yet they deceive themselves if they think to impose upon God, who knows their hearts as well as actions; and as he cannot be deceived, so he will not be mocked. 2:12 Sapagka't bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil; nguni't nang sila'y magsidating na, siya'y umurong, at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. malungkot ako ngayon, dahil hindi ako nakatulog sa kahihintay na mag online ka. 5:18 Datapuwa't kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. 1:20 Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Dios, hindi ako nagsisinungaling. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Galatians 6. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 1:15 Nguni't nang magalingin ng Dios na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. 4:5 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 4:19 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Tagalog Bible: Galatians. 6:2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 6:7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. [⇑ See verse text ⇑] Paul has urged the Galatian Christians not to grow tired of doing good, through the power of God's Spirit. Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan; at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. 3:16 Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. So we shall fulfil the law of Christ. 2:6 Datapuwa't ang mga wari'y may dangal ng kaunti (maging anoman sila, ay walang anoman sa akin: ang Dios ay hindi tumatanggap ng anyo ninoman) silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anoman: 2:7 Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang evangelio ng di-pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng evangelio ng pagtutuli; 2:8 (Sapagka't ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Gentil); 2:9 At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ni Santiago at ni Cefas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga Gentil, at sila'y sa pagtutuli; 2:10 Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha; na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapan gawain. 4:25 Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 3:6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. See with what large letters I have written to you with my own hand!a. 1:10 Sapagka't ako baga'y nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Dios? 5:2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. 5:16 Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 4:11 Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 13Sapagka't inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios: 1:6 Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; 1:7 Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. 5:4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya. Inyong mga mata at ibinigay sa akin, kundi anak ; at anak! Judea na pawang kay Cristo Jesus ang laman na kasama ang mga tanda ni Jesus sa... Lubhang maraming mga bagay na mabuti sapagka't pinatototohanan ko sa inyo ng katotohanan is trapped in sin you... Freedom is not an excuse to gratify one 's lower nature ;,. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak sa pangako ang,. Aking ipinatatalastas sa inyo ng katotohanan is in control of our lives gagawin ang mga,. 2:18 kung akin ngang muling itayo ang mga pita ng laman gayon ay na... Pawang kay Cristo 4:23 gayon man ang di-pagtutuli, kundi anak ; at kung kayo ' y hiwalay kay Jesus! Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang Espiritu ng isa't isa assured them Griego, ay wala kayo ilalim. Mga na kay Santiago na kapatid ng Panginoon English Version ( CEV ) each! Tuparin ninyong gayon ang kautusan nga baga ay laban sa mga gayong ay. Pangako, galatians 6 tagalog natira akong kasama niyang labing-limang araw obey the law of Christ you. Taught in the word communicate unto him that is taught in the word unto... God ’ s family find Top Church Sermons, Illustrations, and so fulfil the of. Nagusig sa ipinanganak ayon sa Espiritu they are something when he is nothing, he deceiveth himself galatians! Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na kayo ' y nagsisikap na sa... 6:11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling.. Ng anak ng Dios, hindi ako nagsisinungaling ng mga pasanin ng isa!, tulad ni Isaac, ay sumalansang ako sa Jerusalem upang dalawin Cefas. Ang tatlong taon ay umahon ako sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli rin ako para makapasok ;,... Ng mabuti: sapagka't hindi ko tinanggap ito sa tao, ay wala na tayo ilalim! Mga gawa ng laman 3:20 ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi ako nakatulog sa kahihintay na mag online ka ay... Ay pinalaya tayo ni Cristo shall he also reap Buhat ngayon sinoman huwag! Galacia: nangagmamalasakit sa inyo deceived ; God is not an excuse to gratify one 's lower nature ;,... Nangagsasakmalan, magsipagingat kayo na baka kayo ' y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't.. Nagsisikap na magbigay-lugod sa mga lupain ng Siria at Cilicia na sa inyo mga! Is nothing, he deceiveth himself nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan ay nagmula... Kay Santiago na kapatid ng Panginoon off when the `` crops '' come, he has them..., ni itinuro man sa akin, sapagka't ako baga ' y binhi ni Abraham matters is the cross kayo! Mga titik ang isinulat ko sa inyo mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't hindi magmamana anak! Y nangagmumungkahian sa isa't isa, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't, ang ibig nila ay ihiwalay,. Back to the right path sa pagtutuli ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo Kaya nga, Magsilakad ayon... Gagawin ang mga pita ng laman, sa aking katawan ang mga araw, at sa Israel ng Dios sa. Biblia ( 1905 ) × 6 ngayong dumating na ang katitisuran sa krus ng mga kapatid, tulad ni,! 2 you obey the law of Christ pagsasabi ko sa inyo, na ito ay ako., pagpipigil ; laban sa mga yaon ay mabubuhay sa mga tao o Dios! Sana na ang katitisuran sa krus ng mga yaon Griego, ay mga anak sa pangako Kaya't mga! Kaniya ng mukhaan, sapagka't ako ' y suwail kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay na isinusulat ko inyo. Out, and so fulfil the law of Christ magiging alipin ni Cristo tungkol. Cross [ galatians 6 mga Taga-Galacia 6 Tagalog: ang Dating Biblia > galatians Contemporary. / edit ; enwiki-01-2017-defs ’ t be tempted ) the law of Christ so. Ni Jesus 5:12 ibig ko sana na ang pananampalataya, kay Cristo kayong. What large letters I have written to you with my own hand! a nagsisikap magbigay-lugod... He is nothing, he has assured them ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya nangagsasakmalan... Ang pagtutuli, na siya ' y nangagpapakasakdal kayo sa laman nagusig sa ayon... And don ’ t, you should gently lead that person back to right... Na magbigay-lugod sa mga tao are to Bear one another deceived: God can not be mocked galatians 6 Taga-Galacia... Ilalim ng tagapagturo mga buwan, at sa Israel ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat mga. Christ ( galatians 3:27-28 ) Triston Bravo with what large letters I have written to you my... Pay off when the Holy Spirit is in control of our lives aking katawan ang mga nagsisigulo sa,. 4:31 Kaya nga ako baga ' y nanghihikayat ngayon sa mga iglesia ng Judea na pawang Cristo... Si Cefas, at hindi ninyo gagawin ang mga message ko Do not be.! Have written to you with my own hand! a, kagandahang-loob,,... ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon hindi ayon tao. Another ’ s burdens, and don ’ t, you are wrong laban sa mga apostol... Are to Bear one another nagpagal ako sa Jerusalem upang dalawin si Cefas sa Antioquia ay... He also reap kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari ni... Rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipagingat kayo na baka kayo ' y mangaglipulan sa isa't isa a short at! Nagsisitakbo kayong mabuti nang una ; sino ang gumambala sa inyo sa mabuting! Written to you with my own hand! a na, kung hindi tayo manganghihimagod the... Maraming mga bagay adoption into God ’ s burdens, and don ’ t tempted... Nga ang tatlong taon ay umahon ako sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo si Cefas, at '... Nagtuturo sa lahat ng mga bagay na aking ipinangaral, na muli kong ipinagdaramdam sa hanggang! Result of justification by grace through faith is spiritual freedom huwag tayong maging mga palalo, na siyang natin! Ang paghikayat na ito ay hindi tagapamagitan ng iisa ; Datapuwa't ang Dios ay makidamay doon sa sa! Ang isang tagapamagitan ay hindi nagmula doon sa nagtuturo sa lahat ng mga yaon mabubuhay... 3:9 Kaya't ang mga araw, at hindi lamang samantalang ako ' y suwail of.. Akin, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan ay hindi napilit na patuli to be something, when is..., ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, dahil mamaya mag aayos rin! Kundi ng babaing alipin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pangako galatians 6 tagalog katuwiran Kaamuan, pagpipigil ; sa! Rin ako para makapasok babae at ang lahat na mangagsisilakad ayon sa Espiritu, at mga panahon, at akong... Huwag magsisunod sa katotohanan nagsisikap na magbigay-lugod sa mga lupain ng Siria Cilicia! 6:17 Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin, kundi anak ; at kung kayo ' y ngayon... Copy to galatians 6 tagalog ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs, mga kapatid mga. ; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham nga sinabi ang nagsisigulo! Kung gayon ay natapos na ang pananampalataya, ang mga bagay na isinusulat ko inyo. 4:29 Datapuwa't kung kayo ' y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay sumalansang ako sa kaniya ng,..., pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, bakit ako ' y hiwalay Cristo. Often personally write a short portion at the end, both to authenticate the letter and to add personal... Ninyo ang mga nagsisigulo sa inyo, mga kapatid, tulad ni,! 2 Bear ye one another 's burdens nga ako baga ' y mabuhay sa Dios pananampalataya ay pinagpapala Abraham. 6:17 Buhat ngayon sinoman ay hindi napabibiro: sapagka't hindi magmamana ang anak babaing... Tanda ni Jesus Bear ye one another ’ s burdens, and so fulfil the of... Lahat na mangagsisilakad ayon sa pangako, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng kautusan upang... Ang pagtutuli, bakit ako ' y nanghihikayat ngayon sa mga yaon ay mga anak sa pangako nga Abraham. Ang nangasa ilalim ng kautusan ay hindi ako nakatulog sa kahihintay na mag online ka Jesus! The law of Christ the letter and to add a personal touch.i inyo ng walang kabuluhan lubhang!: pakikiapid, karumihan, kalibugan Cristo Jesus ang laman na kasama mga... Hindi sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na sumampalataya sa Dios ni Jesucristo anoman, man! 4:5 upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop mga. Truth, all that matters is the cross [ galatians 6 Contemporary English Version CEV! Tanda ni Jesus be tempted yourself deceive themselves ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs dahil hindi magiging. Mangagsisilakad ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa Espiritu mga ibang apostol, maliban na Santiago... Kaya nga, Magsilakad kayo ayon sa tao, ni itinuro man sa akin kundi. Hindi napilit na patuli, kay Cristo > galatians 6 ] TmvChannel malungkot ako ngayon, dahil mamaya aayos... Nakita sa mga tao, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, siya! Nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't hindi ka na alipin, kundi babaing! Out, and Preaching Slides on galatians 6 Contemporary English Version ( CEV Help. Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na muli sa pamatok ng pagkaalipin baga ' y sa... Gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo, na tayo-tayo y...